Back to مطالب سردخانه
شیر کنترل دانفوس Danfoss

SIGHT GLASS DANFOSS

سرما سازان ایران :

عینک های بینایی Danfoss در مقایسه با سایر معادل های برند نسبت به دما کمتر اثر می گذارند و بهترین نشانگر بصری رطوبت در طول سال را تضمین می کنند. با همان رطوبت موجود در محل نصب ، هنگام افزایش دمای مایع ، عینک دید به همان سرعت تغییر رنگ نمی کند. این مهم برای اطمینان از حفاظت کافی و بهینه از کمپرسور مهم است. Danfoss عینک های دید را برای مبرد های CFC ، HCFC و HFC طراحی می کند.

شیر کنترل دانفوس Danfoss

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه