کمپرسور بیتزر اسکرو Bitzer

Back to مطالب سردخانه
شرکت بیتزر Bitzer

کمپرسور بیتزر اسکرو Bitzer

کمپرسور بیتزر اسکرو Bitzer

کمپرسور بیتزر اسکرو Bitzer

سرما سازان ایران :

  1. این کمپرسور ازدوحلزون مارپیچ  که با به دام افتادن گاز در این فضا و با حرکت مارپیچ به مرور این فاصله کم و کمتر شده و عملیات فشرده سازی صورت می گیرد.

  2. کمپرسور های اسکرو با توجه به شکل حلزونی شکل خود دارای مقاومت بالاتری نسبت به اسکرال ها می باشند.

  3. پیوستگی تولید گاز فشرده در این کمپرسورها در ظرفیت های بالا نسبت به اسکرال بیشتر بوده اما در ظرفیت های پاین به دلیل داشتن هزینه های زیاد مورداستفاده قرار نمی گیرد.

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه