محاسبه ظرفیت سردخانه و چیلر

Back to مطالب سردخانه

محاسبه ظرفیت سردخانه و چیلر

محاسبه ظرفیت سردخانه و چیلر

چیلر : باربرودتی  Q=KW نشان داده می شود ومنظور از ان این است که چه مقدار گرما باید از سیال یا مایع بگیریم که به دمای دلخواه برسیم که به صورت فرمول زیر نمایش داده می شود .

Q=M×C×∆T

منظور از M دبی یاجرم  مورد نظر است که به صورت KG/S نشان داده می شود.

ومنظور از C  گرمای ویژه مایع مورد نظر است که به طور مثال گرمای اب 4.18 است

ودر اخر منظور منظور از T∆ اختالاف دمای ورودی با خروجی است.

توجه برای طراحی چیلر باید به دبی پمپ حتما توجه کرد .

برای تبدیل حجم به جرم باید فرمول زیر اعمال شود .

حجم × جرم حجمی= جرم

ومنظور از جرم حجمی عبارت است از که یک اب رادر یک جعبه 1×1×1 متر قرار بدهیم و آن را وزن کنیم که برای اب معادل 1000گیلوگرم می شود

سردخانه

  1. تلفات حرارتی از دیوار ها wall load
  2. بار حرارتی ناشی از تعویض هوا infilteration load
  3. بارحرارتی محصول product load
  4. بارهای حرارتی متفرقه miscellaneous load

تلفات حرارتی از دیوارها که به صورت فرمول زیر است :Q=U×A×∆T

که منظور از U میزان تلفات دیوار ها است که بر ضخات دیوارها تقسیم می شود

منظور از A  عبارت است از فضای سردخانه به صورت M2

ومنظور از ΔT عبارت است از اختلاف دمای بیرون با دمای سردخانه است

بار حرارتی ناشی از تعویض هوا (infiltration load)

که به صورت Q=N×H

که  N به صورت kg/s  نشان داده می شود ومنظور از H Kj/lit است

بارحرارتی ناشی از محصول product load

 

که منظور از وزن به صورت گیلو گرم بر 24 ساعت یا روزانه می باشد

ومنظور shaf  گرمای نهان محصول است که بالای صفر وزیر صفر متفاوت است

ومنظوراز اختلاف t1 –t2  اختلاف دمای محصول که وارد سردخانه وبه چه دمایی تبدیل می شود

بار تنفسی محول )این برای وجود میوه داخل سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد)

Q=weight/day ×shaft ×(t1-t2)

که منظور از  shaft گرمای تنفسی محصول است .

 

بارهای حرارتی متفرقه miscellaneous load

  بار ناشی از افراد

که منظور از  Nتعداد افراد ومنظور از  Tزمان کارکرد منظور از  Hگرمای ناشی از افراد

بار ناشی از روشنایی      که به صورت  W نشان داده می شود

بار ناشی از دستگاههای الکتریکی که به صورت w  نشان داده می شود

                        

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه